شرایط عضویت در جامعه راهنمایان ایرانگردی و جهانگردی

جهت عضویت در جامعه راهنمایان مدارک زیر مورد نیاز می باشد:
کپی کارت راهنمای تور
کپی آخرین مدرک تحصیلی
کپی شناسنامه
کپی کارت ملی
4 قطعه عکس
فیش های واریزی ورودیه و حق عضویت