اسامی کاندیدای هیئت مدیره و بازرسین

اسامی کاندیدای هیئت مدیره و بازرسین
جهت اطلاع تا كنون همكاران محترم اعلان امادگى جهت كاندیداتوری هییت مدیره جامعه كرده اند : 
 
١- آقاى على صدرنیا
 
٢-آقاى دكتر حمیدرضا اسلامى
 
٣- آقاى سعید صفایى
 
٤- آقاى دكتر كامروز خسروى
 
٥- آقاى رامین مهام 
 
٦- آقاى احمد خلیلى 
 
٧- آقاى محمد ابكار 
 
٨- خانم فروغ فاضل اردكانى 
 
٩- آقاى حسین یگانه 
 
١٠- خانم پرنیان  پورپزشك 
 
١١- آقاى عطا فقیهى محدث
 
١٢- آقاى گریگور قضاریان 
 
١٣- آقاى حسین عبادتى زیارتى 
 
١٤- آقاى رحمت اله ( رامین ) ذبیح مند
 
١٥- آقاى میثم امامى 
 
١٦- آقاى مجید افروزنیا 
 
١٧- خانم مهسا زندى 
 
١٨- آقاى جلیل چرخیان
 
١٩- آقاى مرتضی چراغی
 
٢٠- آقاى مسعود عبدالهی
 
۲۱- آقای مهدی قاسمیان
 
٢٢-آقاى  بابك شهد خدادادى 
 
كاندیداى بازرسین : 
 
١- اقاى عباس پیرمرادیان
 
٢- آقاى مرتضى صفایى نائینی
 
٣- آقاى ارژنگ انتصارى
 
٤- آقاى حسین آریان صدر 
 
٥- آقاى على محمد بیگى
 
٦- آقای محمد ابراهیم فرامرزی
 
٧- آقاى محمد منتظر
 
٨- خانم طاهره بحرینیان

شنبه 27 خرداد 1396